Paradokser i frivillige organisationer

|

Kategorier

Foreningen Spejderne, Spejdernes Lejr

Skrevet af Maria Jakobsen, tidl. Organisationskonsulent hos Spejderne samt Cand.soc i Socialt entre-prenørskab og ledelse med speciale i paradoksledelse i frivillige organisationer fra RUC.

Spejdernes Lejr er en frivilligdreven organisation med formålet om at skabe Nordens største spejderlejr for cirka 35.000 deltagere. Den blev senest afholdt i sommeren 2022 og vil næste gang blive afholdt i 2026. Igennem min 2,5 års ansættelse hos Spejderne har jeg været en tæt del af lejrens ledelse, og jeg har oplevet paradokser opstå, som et resultat af at ville favne det frivillige engagement. Spejdernes Lejr 2022’s organisatoriske kompleksiteter er utrolig interessante med vores cirka 1.000 frivillige i planlægningen og knap 5.000 frivillige i eksekveringsfasen. Og på baggrund af oplevede kompleksiteter, har jeg under-søgt de ofte modsatrettede og gensidigt afhængige udfordringer, som lejrens ledelse har oplevet, i mit speciale. Her tror jeg på, at paradoksteori kan skabe en bevidsthed om organisationens kompleksitet, samt at paradoksledelse kan skabe inspiration som et vigtigt redskab i frivillige organisationer generelt.

Åbningsbål på Spejdernes Lejr 2022. Foto Timmi Bjørnestad

Paradokset mellem stabilitet og forandring

Frivillige organisationer har mange nuancer og arbejder indenfor enormt komplekse rammer, som gør, at komplicererede udfordringer opstår i form af paradokser. Det er derfor vigtigt, at man fra et ledelsesmæssigt perspektiv formår at have en holistisk tilgang, som skaber plads til dybere forståelser af udfordringernes kompleksitet. I Spejdernes Lejr 2022 er der i særlig grad et paradoks mellem stabilitet og forandring. Hvor der på den ene side er et ønske om at skabe en større kontinuitet fra en lejr til den næste, og derved skabe stabile overordnede rammer og retningslinjer. Og på den anden side er der et stort behov for, at fremtidens frivillige har en enorm indflydelse i projektets mange elementer og processer.

Pointer til at tage med videre

Dette paradoks har været med til at forme en række interessante pointer, som jeg gerne vil dele med jer.

Engagement påvirkes af indflydelse. Det er utrolig vigtigt for frivillige, at de har indflydelse på deres op-gaver og de processer, som omfavner dem. Frivillige organisationer skal formå at være fleksible og omstillingsparate, da engagement er alfa og omega, og derfor har indflydelse enorm betydning. I evalueringsfasen af Spejdernes Lejr 2022 var det bl.a. vigtigt for lejrens ledelse, at organisationen skabte mulige anbefalinger, og ikke diktering af hvordan den kommende lejrorganisation skal handle. Herved skaber de mulighed for at give relevante elementer videre, uden at påvirke kommende frivilliges indflydelse.

Stabilitet skaber grobund for forandring. Overordnede rammer og retningslinjer kan medføre mere stabilitet i en organisation, hvis fleksibiliteten og indflydelsen vel og mærke huskes. Når de overordnede rammer er på plads, er der et større rum for den frivilliges kreative udfoldelse. Frivilliges energi er ofte målrettet slutbrugernes oplevelse, og det skaber muligheder, hvis den rette balance opnås i organisationen. Et eksempel kunne være at have IT-infrastrukturen besluttet på forhånd, så de frivillige ikke skal sætte sig ind i betalingssystemer, SharePoint og andre digitale løsningers mange muligheder, men blot lære at bruge dem til afregning osv. Herved skabes der muligheder for, at de frivillige kan bruge deres energi på det, som de primært brænder for nemlig Spejdernes Lejr 2022’s målgruppe – børn og unge i spejderbevægelsen.

De frivillige der havde hjulpet med at bygge lejrens paraplyallé op. Foto: Gustav Holm Hedegaard/SPEJDERNE

Paradoksledelse – et vigtigt redskab. Som en del af frivillige organisationer kan vi ikke undgå, at paradok-ser opstår. Vi kan derimod arbejde aktivt med vores ledelsestilgang og sikre, at organisationen søger et holistiske perspektiv. Her går vi fra at finde en specifik løsning på vores udfordringer, og henimod en forståelse af, at der kan være behov for både/og. Altså, at vi både har brug for at skabe klare rammer og stabile strukturer og samtidig etablere et rum for fleksibilitet og dermed indflydelse for de frivillige. Paradoksledelse omfavner de mange forskellige perspektiver og arbejder aktivt med at skabe de bedst mulige løsninger. Her er der hele tiden en opmærksomhed på, at der kan være behov for løbende tilpasninger til organisationens kompleksiteter.

Udfordringer giver læring

Her til slut, vil jeg gerne give en kæmpe highfive til alle, der arbejder med/i frivillige organisation – det gælder på begge sider af bordet og hele vejen rundt. Det er super komplekst, og det er faktisk helt okay, at vi nogen gange føler, at det kan være lidt svært at navigere i. Husk at tage de holistiske briller på og vær’ nysgerrig på de paradokser, som du støder ind i og sammen. På den måde, tror jeg på, at du har de bedste forudsætninger for at arbejde hele vejen rundt om de organisatoriske udfordringer, som vi alle vil møde.

Lejrledelsen for Spejdernes Lejr 2022. Foto: Jacob Fredegaard

Vil du læse mere?

Link til hele specialet skrevet af Maria Jakobsen.

Faktaboks: Hvad er et paradoks?

Et paradoks består af elementer, som er modstridende, gensidig afhængig og vedholdende. De er med til at forme vores organisatio-ner og arbejde hver eneste dag. Derfor er der ikke nogen let løsning på et paradoks, og det er derfor enormt vigtigt, at ledelsen formår at gå fra en enten/eller tilgang over til en både/og mentalitet og forståelse af organisationens komplekse udfordringer.