Spejdernes bidrag til at sikre børn i udsatte positioner adgang til almindelige fællesskaber efter coronanedlukning.

I samarbejde med Villum Fonden har Spejderne oprettet en pulje til en udvidet fripladsordning for børn og unge, der er i skolealderen. Puljen kan søges af spejdergrupper (lokalforeninger) og behandles af Spejderne.

Barnet eller den unge skal opfylde mindst ét af nedenstående tre kriterier:

 • Barnet eller den unge har i coronaperioden i ekstraordinær grad (og markant mere end hvad øvrige børn og unge har oplevet) tabt tilknytning til skolen – eksempelvis på grund af familiesituation, psykisk sårbarhed eller andre bagvedliggende faktorer.
 • Barnet eller den unge har i perioden modtaget hjælp og støtte via Lov om sociale service.
 • Barnet eller den unges familie har ikke selv ressourcer til at betale for, at barnet deltager i en formaliseret fritidsaktivitet.

Vurderingen gives lokalt ud fra den lokale gruppes kendskab til enten barnet, den unge eller dennes familie. Eller gruppen har gennem samarbejde med enten kommune eller anden civilsamfundsorganisation fået en henvendelse eller barnet/den unge er blevet henvist til gruppen.

Der er således to indgange til, at fripladsen aktiveres:

 1. I samarbejdet med lokale NGO’er og kommunale forvaltning formidles kendskabet til og identifikationen af målgruppen, som forventeligt allerede er i kontakt med eller en del af NGO’ens aktiviteter og indsatser eller er kendt i den kommunale forvaltning.
 2. Lokale spejderledere er lokalt forankret og kender til børn og familier, hvis økonomiske råderum tilsiger behovet for en friplads.

Hvad omfatter fripladserne – og hvordan søges de?

For det enkelte barn eller unge omfatter fripladsordningen udgifter for op til 4.000 kroner (fordelt på: kontingent til lokalforening op til 1.500 kroner, friplads på aktiviteter op til 1.000 kroner, gavekort til grej (uniform mv.) op til 1.500 kroner).

For at gøre ordningen så enkel at administrere som muligt for såvel lokalforening som Spejderne fordeles puljen ved, at lokalforeninger henvender sig og får en forhåndsgodkendelse til, at de kan finde 1-2 relevante medlemmer. Herefter kan lokalforeningen gå i dialog med relevante lokale samarbejdspartnere, fx kommune, boligsocial organisation eller andre NGO’er. Endelig indsendes en tro- og loveerklæring og pengene overføres til lokalforening.

Der gives op til 150 forhåndsgodkendelser i én ansøgningsrunde, der varer fra medio september til 1. november 2021. Tro- og loveerklæring skal være indsendt senest ultimo oktober for at pengene kan overføres. Ansøgningerne behandles administrativt ud fra de tre føromtalte kriterier. Modtages flere kvalificerede fripladsordninger, end der er afsat budget til, fordeles midlerne efter “først til mølle”-princippet.

Du kan ansøge her

Hvor finder jeg børn til fripladserne?

Følgende er forslag til, hvem der måske kan hjælpe dig med at finde børn, der kvalificerer sig til at få en friplads:

 • Forældrene til dine spejdere
 • Fritidshjem, skoleklubber, SFO’er og Børnehjem
 • Skoler og lektiecafeer
 • Mødrehjælpen, Red Barnet, Røde Kors, Børns Voksenvenner, Headspace og Ventilen
 • Foreninger og lignende i lavindkomstområder
 • Lokale NGO’er.

Mere information:

 • Har du spørgsmål, du ikke har fået besvaret her, bedes du kontakte dit korpskontor eller læse mere her
 • Du kan downloade en plakat, som du kan hænge op i for eksempel dit spejderhus for at gøre nuværende spejdere og deres forældre opmærksomme på fripladsmuligheden, hvis de skulle kende en, der ville have godt af et gratis år som spejder.

Du kan downloade en flyer, som du kan sende til organisationer og lignende, eller som du kan printe ud og dele ud. Flyeren fortæller lidt om, hvorfor det er fedt at være spejder.

Du kan også downloade en mailtekst, som er et eksempel på, hvordan man kan kontakte skoler, organisationer og lignende i jeres område. Vær opmærksom på, at noget af teksten er markeret gul, fordi I som spejdergruppe selv skal indsætte information der. Teksten bør ikke være gul, når mailen sendes ud.

Baggrund for: Børnene tilbage i fællesskabet

Villum Fonden er indgået i et partnerskab med Social- og Indenrigsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets om et nationalt initiativ for de mest udsatte børn og unges trivsel og læring efter Covid-19. Initiativet indeholder en række forskellige indsatser, som initiativets deltagende parter kan støtte på forskellig vis. Initiativet er organiseret som et samarbejde mellem Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og private fonde med det formål at hjælpe de mest udsatte børn til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under Covid-19.

Villum Fonden ønsker i den forbindelse at indgå i et samarbejde med Spejderne om en indsats, der kan give udsatte børn og unge en god genstart i efteråret 2021. Konkret består indsatsen i to puljer, fonden henholdsvis har doneret 600.000 kroner til 150 fripladser og 1,5 millioner kroner til at udvide allerede eksisterende spejdergrupper og til at oprette nye grupper.

Sidstnævnte er allerede delt ud til Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps og kommer derfor snart til at gøre en forskel ude i det danske spejderland.
Spejderne varetager administrationen af puljerne på vegne af Villum Fonden.