Spejderne udvider fællesskabet

Villum Fonden har under corona-nedlukningen og frem til starten af 2023, givet midler til Spejderne, så de fire spejderkorps kunne opstarte og udvide grupper i udsatte boligområder med henblik på at få flere børn tilbage i fællesskabet efter Corona.

Den samlede projektportefølje har det overordnede fokus at understøtte børn og unge i særligt udsatte positioner til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under Corona. Dette gennem adgang til spejdergruppernes positive børne- og ungefællesskaber.

Kendetegnende for børn og unge i særligt udsatte positioner, er en mangfoldighed af livsarenaer og –udfordringer. Der er derfor ikke kun én vej at gå.

Spejderkorpsene har begrænset erfaring med målgruppen og ser et stort potentiale i at få erfaringer med at etablere et mere mangfoldigt fællesskab. På tværs af projekterne etableres derfor en række erfaringsseminarer, som sikrer videndeling på tværs.

Undervejs blev der igangsat ti projekter og over 100 børn fik muligheden for at prøve spejderlivets fællesskab. Du kan læse evalueringen af projektet fra marts 2023 her

Korpsene arbejdede med følgende indsatser:

Det danske spejderkorps

 • Udvidelse af gruppe i Urbanplan København
 •  Opstart af ny gruppe i Taastrupgård, Høje Taastrup
 • Opstart af ny gruppe Volsmose i Odense

KFUM-Spejderne

 • Opstart af ny gruppe i Sydhavnen, København
 • Udvidelse af Semerkand spejderne i Vejleåparken ved Ishøj
 • Udvidelse af gruppe i Tingbjerg København

De grønne pigespejdere

 • Opstart af ny gruppe i Tingbjerg, København
 • Opstart af ny gruppe i Mjølnerparken, København

Danske Baptisters Spejderkorps

 • Udvidelse af gruppe ved Blågaards Plads, Nørrebro

Fripladser til børn og unge i udsatte positioner

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT SØGE OM FRIPLADSER

I samarbejde med Villum Fonden har Spejderne oprettet en pulje til en udvidet fripladsordning for børn og unge, der er i skolealderen. Puljen kan søges af spejdergrupper (lokalforeninger) og behandles af Spejderne.

Barnet eller den unge skal opfylde mindst ét af nedenstående tre kriterier:

 • Barnet eller den unge har i coronaperioden i ekstraordinær grad (og markant mere end hvad øvrige børn og unge har oplevet) tabt tilknytning til skolen – eksempelvis på grund af familiesituation, psykisk sårbarhed eller andre bagvedliggende faktorer.
 • Barnet eller den unge har i perioden modtaget hjælp og støtte via Lov om sociale service.
 • Barnet eller den unges familie har ikke selv ressourcer til at betale for, at barnet deltager i en formaliseret fritidsaktivitet.

Vurderingen gives lokalt ud fra den lokale gruppes kendskab til enten barnet, den unge eller dennes familie. Eller gruppen har gennem samarbejde med enten kommune eller anden civilsamfundsorganisation fået en henvendelse eller barnet/den unge er blevet henvist til gruppen.

Der er således to indgange til, at fripladsen aktiveres:

 1. I samarbejdet med lokale NGO’er og kommunale forvaltning formidles kendskabet til og identifikationen af målgruppen, som forventeligt allerede er i kontakt med eller en del af NGO’ens aktiviteter og indsatser eller er kendt i den kommunale forvaltning.
 2. Lokale spejderledere er lokalt forankret og kender til børn og familier, hvis økonomiske råderum tilsiger behovet for en friplads.

Hvad omfatter fripladserne – og hvordan søges de?

For det enkelte barn eller unge omfatter fripladsordningen udgifter for op til 4.000 kroner (fordelt på: kontingent til lokalforening op til 1.500 kroner, friplads på aktiviteter op til 1.000 kroner, gavekort til grej (uniform mv.) op til 1.500 kroner).

For at gøre ordningen så enkel at administrere som muligt for såvel lokalforening som Spejderne fordeles puljen ved, at lokalforeninger henvender sig og får en forhåndsgodkendelse til, at de kan finde en eller flere relevante medlemmer. Herefter kan lokalforeningen gå i dialog med relevante lokale samarbejdspartnere, fx kommune, boligsocial organisation eller andre NGO’er. Endelig indsendes en tro- og loveerklæring og pengene overføres til lokalforening.

Der gives op til 150 forhåndsgodkendelser. Spejdergrupper kan søge puljen til og med november 2022. Der er ingen begrænsning på, hvor mange fripladser den enkelte gruppe kan søge, så længe fripladserne går til børn, der opfylder mindst ét af de tre kriterier.

Ansøgningerne behandles administrativt ud fra de føromtalte kriterier.

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT SØGE OM FRIPLADSER

Hvor finder jeg børn til fripladserne?

Følgende er forslag til, hvem der måske kan hjælpe dig med at finde børn, der kvalificerer sig til at få en friplads:

 • Forældrene til dine spejdere
 • Fritidshjem, skoleklubber, SFO’er og Børnehjem
 • Skoler og lektiecafeer
 • Mødrehjælpen, Red Barnet, Røde Kors, Børns Voksenvenner, Headspace og Ventilen
 • Foreninger og lignende i lavindkomstområder
 • Lokale NGO’er.

Mere information:

 • Har du spørgsmål, du ikke har fået besvaret her, bedes du kontakte dit korpskontor eller læse mere her

Baggrund for: Børnene tilbage i fællesskabet

Villum Fonden er indgået i et partnerskab med Social- og Indenrigsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets om et nationalt initiativ for de mest udsatte børn og unges trivsel og læring efter Covid-19. Initiativet indeholder en række forskellige indsatser, som initiativets deltagende parter kan støtte på forskellig vis. Initiativet er organiseret som et samarbejde mellem Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og private fonde med det formål at hjælpe de mest udsatte børn til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under Covid-19.

Villum Fonden ønsker i den forbindelse at indgå i et samarbejde med Spejderne om en indsats, der kan give udsatte børn og unge en god genstart. Konkret består indsatsen i to puljer, fonden henholdsvis har doneret 600.000 kroner til 150 fripladser og 1,5 millioner kroner til at udvide allerede eksisterende spejdergrupper og til at oprette nye grupper.

Sidstnævnte er allerede delt ud til Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps og kommer derfor snart til at gøre en forskel ude i det danske spejderland.
Spejderne varetager administrationen af puljerne på vegne af Villum Fonden.